Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Instytut Nauk o Zdrowiu

Katedra Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE KIERUNEK FIZJOTERAPIA

CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Celem głównym praktyk jest realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zawartych w programie kształcenia. W ramach kształcenia praktycznego realizowane są efekty kształcenia z zakresu przedmiotów i modułów, w skład których wchodzą zajęcia praktyczne i praktyka studencka. Efekty kształcenia zawarte są w szczegółowych sylabusach przedmiotowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

1. Przygotowanie studenta do realizacji zadań zawodowych.
2. Ukształtowane u studenta nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.
3. Zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego oraz kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki.
4. Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym świadczącym kompleksową opiekę nad pacjentem.
5. Poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad pracy, podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy oraz kontroli.
6. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem oraz sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych obowiązków.
7. Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studenta.
8. Wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce zawodowej.
9. Nabycie umiejętności poprawnego przeprowadzania procedur diagnostyki funkcjonalnej niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
10. Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w oparciu o diagnozę kliniczną oraz ocenę funkcjonalną pacjenta we współpracy z innymi osobami wykonującymi zawód medyczny.
11. Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie fizjoterapii.
12. Nawiązanie kontaktów pomocnych w poszukiwaniu i kształtowaniu pracy zawodowej.

W trakcie kształcenia praktycznego student nabywa umiejętności obejmujące:

1. Samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw.
2. Umiejętność planowania, przeprowadzania, weryfikowania i modyfikacji programu usprawniania w dysfunkcjach narządu ruchu i chorób wewnętrznych.
3. Umiejętność doboru właściwych środków i metod fizjoterapeutycznych.
4. Opanowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
5. Kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek chorób bądź urazów.
6. Umiejętność zlecania wyrobów medycznych i ich dobór do potrzeb pacjentów i nauczanie posługiwania się nimi.
7. Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy.
8. Umiejętność kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii i masażu.
9. Umiejętność formułowania własnej opinii na temat stanu funkcjonalnego pacjenta i przebiegu procesu fizjoterapii.
10. Poszanowanie dla uwarunkowań kulturowych, religijnych i etnicznych pacjenta z uwzględnieniem ich w programie usprawniania.

WYMIAR KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO STUDIA LICENCJACKIE

Trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć praktycznych i praktyk wynosi 1380. Liczba punktów ECTS wynosi 49.

WYMIAR KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO STUDIA MAGISTERSKIE

Jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają  10 semestrów. Liczba godzin zajęć praktycznych i praktyk wynosi 1560. Liczba punktów ECTS wynosi 58.

NADZÓR I WYMOGI

Zajęcia praktyczne i praktyki są realizowane pod kierunkiem opiekuna praktyk. Jest nim mgr fizjoterapii, który spełnia narzucone wymogi. Zajęcia praktyczne i praktyka odbywają się w podmiotach leczniczych, które spełniły wymagane kryteria i podpisały umowę/ porozumienie w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów szkoły wyższej z Akademią Pomorską. Nadzór nad realizacją zajęć praktycznych i praktyki sprawuje Kierownik Pracowni Umiejętności Praktycznych. W Zakładzie Fizjoterapii jest nim mgr Magdalena Bilska.

WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk znajdują się w Dzienniku Praktycznych Umiejętności Zawodowych. Każdy student kierunku fizjoterapia otrzymuje go przed rozpoczęciem praktyk.

Harmonogram praktyk dostępny pod adresem:
https://wnoz.apsl.edu.pl/Jednostki-Organizacyjne-Wydzialu/Biuro-ds.-Planowania-Dydaktyki-Medycznej/Praktyki

 

Znajdziesz nas tutaj