Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Instytut Nauk o Zdrowiu

Katedra Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Słupski Ośrodek Akademicki

Akademia Pomorska w Słupsku jest liderem projektu Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA). Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy.

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu obejmują:
1. Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności bazy dydaktycznej niezbędnej do efektywnej realizacji kształcenia praktycznego poprzez modernizację i adaptację istniejącej infrastruktury na potrzeby specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego;
2. Poprawa standardów wyposażenia specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego i subregionalnej biblioteki;
3. Poprawa dostępności infrastruktury ICT i sprzętu cyfrowego niezbędnych do realizacji kształcenia praktycznego;
4. Podniesienie praktycznych kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej we współpracy z przedsiębiorcami;
5. Zwiększenie efektywności współpracy uczelni z przedsiębiorcami poprzez ich zaangażowanie w modyfikację programów kształcenia oraz bezpośrednio w proces dydaktyczny;
6. Poprawa dostępności do infrastruktury bibliotecznej umożliwiającej kształcenie praktyczne na poziomie wyższym w subregionie słupskim.

W ramach projektu Zakład Fizjoterapii przy Katedrze Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku prowadzone są prace modernizacyjne oraz doposażenie sal dydaktycznych 113, 114 oraz 119 (ul. Bohaterów Westerplatte 64, Słupsk) w najnowszy sprzęt dydaktyczny oraz multimedialny.

113 Pracownia fizykoterapii i biomechaniki
114 Pracownia kinezyterapii i rekreacji ruchowej
119 Pracownia masażu i odnowy biologicznej

Modernizacja oraz poprawa standardów wyposażenia specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego, odbywane staże i kursy oraz modyfikacja programów kształcenia dokonywana wraz z pracodawcami przyczynią się do podniesienia jakości realizacji efektów kształcenia.

Znajdziesz nas tutaj